1. ZNAČILNOSTI OBJEKTA

Gradbena konstrukcija

Vsi zunanji in notranji nosilni zidovi so zidani iz opečnega modularnega bloka debeline 25 cm. Stene med stanovanji in stene stanovanja, ki mejijo na stopnišče so dodatno obložene z akustično gips ploščo.

Streha

Streha je lesena dvokapnica naklona 35 stopinj. Kritina je betonska. Sestavljajo jo kapne lege ter vmesni legi in slemenska lega. Predvidenih je pet frčad z naklonom strehe 6 stopinj. Kritina frčad je pločevinasta v svetlo sivi barvi.

Fasada

Fasada bo klasično ometana v pastelnih tonih. Objekt je toplotno izoliran. Na fasadi je predvidena vgradnja eps izolacije debeline 15 cm, v strehi 30 cm ter v tleh 12 cm. Stene stanovanj proti stopnišču so izolirane z mineralno volno debeline 5 cm.

Okna

Okna bodo PVC izvedbe z dobro 3-slojno izolativno zasteklitvijo, z ustreznimi karakteristikami glede toplotne prehodnosti. Za senčenje so predvidene zunanje rolete z električnim pomikom.

Ogrevanje

Vsako stanovanje ima svojo toplotno črpalko za talno ogrevanje in hlajenje.

Vhodna vrata v stanovanje

Vrata v stanovanja bodo protipožarne in protivlomne izvedbe, z ustrezno protihrupno zaščito.

Notranja vrata

Vsa notranja vrata v stanovanjih bodo lesena suho montažne izvedbe.

Tlaki

V bivalnih prostorih bo položen gotovi večslojni hrastov parket. Tlak v sanitarnih prostorih, hodniku in balkonih je visokokakovostna keramika.

Varnost

Poleg protivlomnih vhodnih vrat v stanovanja bo pri glavnem vhodu z vsakim stanovanjem za zagotavljanje kontrole dostopa omogočena prek video/govorne domofonske naprave.

Atrij

V atrijih, ki pripadajo spodnjim stanovanjskim enotam, bodo urejene pohodne terase. Preostali del atrija bo zatravljen. Atrij bo od ostalih skupnih površin ločevala panelna ograja iz jeklenih žic. 

2. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

OPIS ZEMELJSKIH DEL

Za predmetno novogradnjo je podjetje GeoTrias d.o.o. v marcu 2019 pod št. 0271-MK/2019 izdelal geološko geotehnični elaborat. Na osnovi elaborata je potrebno pred pričetkom gradnje v celoti odstraniti plast gradbenih odpadkov, ki po podatkih sega do globine cca 2,5 m od kote ceste. Odstranjeni material je potrebno nadomestiti z uvaljanim tamponom. Izvede naj se širok izkop do globine 2,5 m od obstoječega terena. Gradbena jama mora biti razširjena za 1,5 m v vse smeri, glede na robove ab temeljev. Dno izkopa se fino splanira, z rahlim padcem proti jugovzhodu. S tem se omogoči odtekanje meteornih voda na rob izkopa in možnost črpanja v primeru dežja. Na tako pripravljena temeljna tla se položi ločilni geosintetik. Ločilni geosintetik je položen v prečni smeri glede na daljšo os temelja, s prekrivanjem 50 - 100 cm. Na ločilni geosintetik se izvede kamnita greda (material TIP-a 1) debeline 30 cm, na kamnito gredo pa nato še armaturni geosintetik. Za nadaljnje nasipanje se uporabi material TIP-a2. Predvidena količina izkopanega materiala znaša cca 1910 m3.

OPIS BETONSKIH IN AB DEL

Betonska in armirano betonska dela obsegajo izdelavo temeljev, medetažnih plošč in nosilcev. Temelji objekta so pasovni, širine 60 cm in višine 65 cm, čez se izdela ab talna plošča v debelini 15 cm. Kota dna temeljev znaša -1,00 m od kote 0,00. V objektu so predvidene vertikalne in horizontalne vezi, ter plošča debeline 16 cm. Notranje stopnice v objektu so armiranobetonske, debelina rame znaša 16 cm, debelina podesta pa 20 cm. Kvaliteta betona in armatura sta podani v načrtu gradbenih konstrukcij.

OPIS ZIDARSKIH DEL

Zidarska dela obsegajo izdelavo zunanjih in notranjih nosilnih sten iz opečnega modularnega bloka debeline 25 cm.

OPIS KANALIZACIJE

Potek kanalizacije in odvodnjavanja objekta je obdelan v načrtu zunanje ureditve in načrtu strojnih instalacij.

STREHA IN STREŠNA KONSTRUKCIJA

Streha objekta je v osnovi simetrična dvokapnica naklona 35 stopinj. Na severni strani sta predvideni dve frčadi, na južni pa tri frčade. Strešna konstrukcija je sestavljena iz kapnih leg dimenzij 18/18 cm oziroma 16/16 cm, dveh vmesnih leg dimenzij 22/26 cm in slemensko lego dimenzij 22/26. Vsi špirovci objekta, vključno s frčadami so dimenzij 12/20 cm, razporeditev razvidna iz načrta arhitekture. Vse frčade so krite s pločevinasto kritino, barva antracit oziroma RAL 7016. Frčade so naklona 6 stopinj. Stranice severnih frčad so zaključene s pločevino, stranice južnih frčad pa so ometane v barvi fasade.

OPIS STOPNIC

Notranje stopnice objekta so dvoramne. Širina rame znaša 130 cm, globina 31 cm, višina stopnice pa 16,11 cm. Finalni tlak stopnic ter veže in stopnišča bodo granitne ploščice, oziroma po izboru investitorja oziroma projektanta. Pri izbiri finalnega tlaka je potrebno izbrati nedrseči tlak (oznaka R10).

OPIS MONTAŽNIH KONSTRUKCIJ

Vse nenosilne predelne stene se izvedejo kot suhomontažne, npr. Knauf pregradne stene W112 – enojna podkonstrukcija in dvoslojna obloga. Skupna debelina znaša 12,5 cm. Predelna stena v stanovanjih S4 in S7 med kuhinjo in kopalnico pa je debeline 15 cm (medprostor širine 10 cm). Pri izvedbi paziti na podkonstrukcijo za kasnejšo montažo visečih omaric.

Sanitarne stene v kopalnicah se, naredijo do vrha. Suhomotažne stene v kopalnicah morajo biti vodoodporne.

TOPLOTNA IZOLACIJA OBJEKTA

Tla so izolirana s toplotno izolacijo debeline 12 cm, fasada se toplotno izolira s stiroporjem (eps) debeline 15 cm, streha objekta in strop proti nekoriščenemu podstrešju pa s toplotno izolacijo iz kamene volne debeline 30 cm.  Steno stanovanja proti shrambam se izolira s kameno volno v debelini 5 cm. V skladu  z zahtevami zasnove požarne varnosti mora fasada ustrezati požarnim karakteristikam klasifikacije B-d1. V skladu s smernico za izvedbo fasadnih sistemov Baumit se za stavbe z višino od 10 do 22 m lahko uporablja fasadni sistem razreda najmanj B-d1. Če je zahtevana požarna ločitev med etažami, se širjenje požara v predelu nad okni in vrati omeji tako, da se pas gorljive izolacije zamenja z negorljivo izolacijo, višine minimalno 20 cm, pas negorljive izolacije pa mora segati najmanj 30 cm prek roba oken in vrat. Negorljiva izolacija mora biti pritrjena s sidri.

OPIS HIDROIZOLACIJ

Temelji in talna plošča so hidroizolirani z bitumensko hidroizolacijo, kot npr. Izotekt T4, na predhodni hladni bitumenski premaz. Hidroizolacijo se potegne do dna temeljev, prav tako toplotno izolacijo. Toplotno izolacijo v zemlji se dodatno mehansko zaščiti z gubasto membrano. Z bitumensko hidroizolacijo se izvedejo tudi balkoni in nadstrešek nad vhodom. Streha je hidroizolirana s paropropustno Tyvek folijo.

OPIS FASADE

Fasada bo izvedena v sistemu tankoslojne fasade, barvana v dveh tonih in sicer po Weber barvni karti. Osnovna barva je 1532 E, barvni poudarki pa 1532 B.

OPIS ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA

Stavbno pohištvo bo izdelano iz PVC dvobarvnih profilov, zunaj v barvi RAL 7016, znotraj bele barve. Minimalne zahteve upoštevati po gradbeni fiziki. Stavbno pohištvo je podrobneje prikazano v shemah stavbnega pohištva.

OPIS NOTRANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA

Notranje stavbno pohištvo bo v skupnih prostorih iz PVC profilov, vhodna vrata v stanovanja bodo protivlomna in protipožarna, notranja vrata v stanovanju pa lesena. Stavbno pohištvo je podrobneje prikazano v shemah stavbnega pohištva.

OPIS OGRAJ IN PARAPETOV

Ograje bodo prikazane oziroma podrobneje obdelane naknadno. Ograje bodo izdelane iz pohištvenih cevi, barvane v RAL 7016. Višina ograj mora znašati 105 cm, merjeno od vrha finalnega tlaka. Ograje bodo izvedene tako, da odprtine v ograji onemogočajo prehod predmetov s premerom več kot 12 centimetrov in vzpenjanje otrok. Pred izvedbo mora ograjo potrditi projektant.

OPIS KONČNIH OBDELAV

Finalni tlaki v objektu so izbrani glede na namen posameznih prostorov. Vsi skupni komunikacijski prostori v objektu (stopnice in stopnišča) ter balkoni morajo imeti finalni talk nedrseč (oznaka R10). Kopalnice v stanovanjih morajo imeti tla in stene do stropa v keramiki, stene v wc-jih se obdela s keramiko samo tam, kjer sta školjka in umivalnik. Finalna tla bivalnih in spalnih prostorov se izvedejo v gotovem parketu po izboru projektanta in investitorja. Stene in stropovi se obdelajo v grobem in finem ometu, po brušenju in kitanju se dvkratno pleskajo v beli barvi. Stene ob stopnicah in skupnih prostorih – stopnišču se finalno dvakratno slikajo z latex barvo v sijaj izvedbi.

OGREVANJE, PREZRAČEVANJE

Objekt se ogreva s toplotno črpalko. Vsako stanovanje ima lastno toplotno črpalko, locirano na hodniku. Črpalka je podrobneje definirana v načrtu strojnih inštalacij. Ogrevanje je talno. Dimnikov v objektu ni.

Prezračevanje objekta bo naravno preko oken in vrat in je podrobneje definirano v načrtu strojnih inštalacij. Cevi kuhinjskih nap so locirane v nosilnih stenah, pri gradnji je potrebno nujno upoštevati, da morajo biti cevi za nape obetonirane zaradi prehodov med požarnimi sektorji.

ZUNANJA UREDITEV

Zunanja ureditev bo izvedena v kombinaciji tlakovanih, asfaltiranih in zelenih površin in je podrobneje prikazana v grafiki.

SESTAVA KONTRUKCIJ

Sestava konstrukcij je napisana v grafičnem delu načrta arhitekture.